Administrator danych osobowych

Drukuj

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W WARMIŃSKO-MAZURSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia są następujące:

 

Marian Klimek, e-mail: , tel. 89 678 75 70

 

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

Podanie przez Pana/ią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KONTRAHENTÓW

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W WARMIŃSKO-MAZURSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia są następujące: e-mail: IOD@nfz-olsztyn.pl, tel. 89 678 75 70. 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku ze złożoną ofertą, zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw oraz ich realizacją.

Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

Podanie danych osobowych może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty, zawarcie umowy lub/i jej realizację, zlecenie usług lub zamówienie dostaw oraz ich realizację.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego umożliwiają zrealizowanie w/w praw.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W W-M OW NFZ - MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z Systemu Monitoringu Wizyjnego w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim NFZ jest Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie, ul. Żołnierska 16;
 2. Celem Systemu Monitoringu Wizyjnego jest:

- ochrona mienia oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu NFZ oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania;

- zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 1. Rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega wyłącznie obraz z kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego, nie rejestruje się dźwięku (fonii);
 2. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, wraz z Delegaturami w Elblągu i Ełku, prowadzi w budynkach Monitoring Wizyjny wyznaczonych pomieszczeń. Ponadto Monitoring Wizyjny prowadzony jest w bezpośredniej okolicy budynku przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie, tj. od strony ulicy Obwodowej. Kamera Systemu Monitoringu Wizyjnego umiejscowiona jest również nad bramą wjazdową na parking budynku – wjazd z ulicy Żołnierskiej w Olsztynie;
 3. Dane osobowe (w postaci Monitoringu Wizyjnego) przetwarzane są na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1),
 5. art. 222  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz. 2018 poz.917 z późn.zm.)
 6. art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn.zm.),
 7. art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 z późn.zm),
 8. § 9a Protokołu dodatkowego nr 11 z dnia 5 października 2018 roku do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia zawartego w dniu 8 listopada 2006 roku i wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 21 lutego 2007 roku.
 9. Zapisy z Systemu Monitoringu Wizyjnego będą przechowywane przez administratora przez okres do 30 dni. Jeżeli zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na postawie przepisów prawa, termin przechowywania przedłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub administrator danych osobowych powziął informacje iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu;
 10. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych: IOD@nfz-olsztyn.pl, tel. 89 678 75 70;
 11. Odbiorcami zapisów z Systemu Monitoringu Wizyjnego mogą być uprawnione podmioty do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 12. Osoba zarejestrowana przez System Monitoringu Wizyjnego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;
 13. W celu określenia czy wniosek kierowany jest przez uprawnioną osobę oraz potwierdzenia tożsamości, administrator danych osobowych może poprosić o dodatkowe informacje;
 14. Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania;
 15. Przebywanie w granicach obszaru objętego Systemem Monitoringu Wizyjnego wiąże się z możliwością rejestracji wizerunku na powyższych zasadach;
 16. Osobie zarejestrowanej przez System Monitoringu Wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W WARMIŃSKO-MAZURSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM NFZ W SPRAWACH  Z ZAKRESU: INFORMACJI PUBLICZNEJ, PETYCJI ORAZ SKARG I WNIOSKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 16.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia są następujące: e-mail: IOD@nfz-olsztyn.pl, tel. 89 678 75 70. 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z:  

■ ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w sprawach dotyczących informacji publicznej,

■ ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w sprawach dotyczących petycji,

■ ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności Działu VIII Skargi i wnioski w sprawach dotyczących skarg i wniosków,

■ ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podanie przez Pana/ią danych osobowych może być obowiązkowe i wynikać z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, określającego również sposób postępowania w przypadku ich nie podania.  

Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jeśli przepisy prawa powszechnie obowiązującego umożliwiają zrealizowanie prawa, posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, usunięcia danych.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.