Administrator danych osobowych

Drukuj

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

NARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA W CELU REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH I OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres siedziby administratora: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186

▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP

▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

■ w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-olsztyn.pl.

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: e-mail: .

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a) b), c) i e);

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

▪ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

▪ ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

▪ ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

▪ ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

▪ ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych,

Wnioskodawcy przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych; 

▪ prawo sprostowania danych;

▪ ograniczenia przetworzenia;

▪ prawo wniesienia sprzeciwu (o ile w danym przypadku przysługuje);

▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OFERENTÓW I KONTRAHENTÓW 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

■ Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie;

■ w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-olsztyn.pl.

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: .

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą, zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw oraz ich realizacją.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit c) oraz w przypadku zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit b);

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym Dział VI;

▪ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz art. 135 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych; 

▪ prawo sprostowania danych;

▪ ograniczenia przetworzenia;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty, zawarcie umowy lub/i jej realizację, zlecenie usług lub zamówienie dostaw oraz ich realizację.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA - MONITORING WIZYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych z Systemu Monitoringu Wizyjnego w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim NFZ jest Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie, ul. Żołnierska 16.

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: e-mail: .

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Celem Systemu Monitoringu Wizyjnego jest:

▪ ochrona mienia oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu NFZ oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania;

▪ zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, wraz z Delegaturami w Elblągu i Ełku, prowadzi w budynkach Monitoring Wizyjny wyznaczonych pomieszczeń. Ponadto Monitoring Wizyjny prowadzony jest w bezpośredniej okolicy budynku przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie, tj. od strony ulicy Obwodowej. Kamera Systemu Monitoringu Wizyjnego umiejscowiona jest również nad bramą wjazdową na parking budynku – wjazd z ulicy Żołnierskiej w Olsztynie.

Rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega wyłącznie obraz z kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego, nie rejestruje się dźwięku (fonii).

 

Dane osobowe (w postaci Monitoringu Wizyjnego) przetwarzane są na podstawie:

▪ art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1),

▪ art. 222  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz. 2018 poz.917 z późn.zm.),

▪ art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn.zm.),

▪ art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 z późn.zm),

▪ § 9a Protokołu dodatkowego nr 11 z dnia 5 października 2018 roku do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia zawartego w dniu 8 listopada 2006 roku i wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 21 lutego 2007 roku.

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami zapisów z Systemu Monitoringu Wizyjnego mogą być uprawnione podmioty do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zapisy z Systemu Monitoringu Wizyjnego będą przechowywane przez administratora przez okres do 30 dni. Jeżeli zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na postawie przepisów prawa, termin przechowywania przedłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub administrator danych osobowych powziął informacje iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba zarejestrowana przez System Monitoringu Wizyjnego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.

W celu określenia czy wniosek kierowany jest przez uprawnioną osobę oraz potwierdzenia tożsamości, administrator danych osobowych może poprosić o dodatkowe informacje. Osobie zarejestrowanej przez System Monitoringu Wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Przebywanie w granicach obszaru objętego Systemem Monitoringu Wizyjnego wiąże się z możliwością rejestracji wizerunku na powyższych zasadach.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA

Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OBJĘCIA DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

■ Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie;

■ w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-olsztyn.pl.

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: e-mail: .

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sprawach dotyczących objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit c), a w przypadku zawarcia umowy również art. 6 ust. 1 lit b);

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym art. 107 ust. 5 pkt 20;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

▪ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania;

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;

▪ prawo sprostowania danych;

▪ ograniczenia przetworzenia;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa. Niepodanie przez Państwa danych może wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W CELU REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH I OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

■ Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie;

■ w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-olsztyn.pl.

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: e-mail: .

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z toczącym się  postępowaniem administracyjnym
w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowia,
w szczególności wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit c);

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

▪ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych,

Wnioskodawcy przysługuje:

▪ prawo do dostępu do treści swoich danych; 

▪ prawo do sprostowania danych;

▪ prawo do ograniczenia przetworzenia (o ile w danym przypadku przysługuje);

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu (o ile w danym przypadku przysługuje);

▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO  FUNDUSZU ZDROWIA W SPRAWACH  Z ZAKRESU: INFORMACJI PUBLICZNEJ, PETYCJI, POSTULATÓW ORAZ SKARG I WNIOSKÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

■ Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie;

■ w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-olsztyn.pl.

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: e-mail: .

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w związku z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, petycjami, postulatami oraz skargami i wnioskami.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit c);

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

▪ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

▪ ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. W sytuacji, gdy Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Państwa sprawy Państwa dane zostaną udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Państwa danych osobowych  lub danych osobowych podmiotu w imieniu którego Pan/i składa petycje.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;

▪ prawo sprostowania danych;

▪ ograniczenia przetworzenia;

▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkowe i wynikać z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, określającego również sposób postępowania w przypadku ich nie podania. Niepodanie przez Państwa danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ZWIĄZKU Z WNIOSKAMI O ZASTOSOWANIE ULG PŁATNICZYCH W SPŁACIE NALEŻNOŚCI

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

■ Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie;

■ w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-olsztyn.pl.

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: e-mail: .

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z art. 50 ust. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku wniosków o zastosowanie ulg płatniczych w spłacie należności.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit c), a w przypadku częściowego lub całkowitego pozytywnego rozpatrzenia wniosku również art. 6 ust. 1 lit b);

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;

▪ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa  danych osobowych do państwa trzeciego.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;

▪ prawo sprostowania danych;

▪ ograniczenia przetworzenia;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Nie podanie danych może skutkować nierozpatrzeniem wniosku lub odmową.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

■ Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie;

■ w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-olsztyn.pl.

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: e-mail: .

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OFERENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

■ Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie;

■ w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-olsztyn.pl.

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: e-mail: .

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit c);

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

▪ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych; 

▪ prawo sprostowania danych;

▪ ograniczenia przetworzenia;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty. Złożenie oferty jest dobrowolne.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

■ Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie;

■ w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-olsztyn.pl.

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: e-mail:

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit b) i c);

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych; 

▪ prawo sprostowania danych;

▪ ograniczenia przetworzenia;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich nie podanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W ZWIĄZKU Z ART. 81 UST. 2 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

■ Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie;

■ w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-olsztyn.pl.

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

▪ za pomocą platformy ePUAP,

▪ e-mailem: e-mail: IOD@nfz-olsztyn.pl.

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w celu dokumentowania oraz rozpowszechniania informacji o realizowanych działaniach ustawowych i statutowych Funduszu, w szczególności wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może wykonywać zdjęcia oraz fotorelacje podczas organizowanych lub współorganizowanych wydarzeń (spotkań, uroczystości, konferencji, itd.).

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:

▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności art. 6 ust. 1 lit c i e; 

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym Dział V;

▪ ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności art. 81 ust. 2.;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Zdjęcia oraz fotorelacje z wydarzeń (spotkań, uroczystości, konferencji, itd.) mogą zostać udostępnione w różnych formach, tj.: na stronach internetowych, w tym na stronie internetowej Oddziału, Biuletynie Informacji Publicznej NFZ oraz publikacjach i innych materiałach informacyjnych. W związku z tym odbiorcą danych w zakresie wizerunku może być każdy, kto zapozna się z dostępnymi publicznie zdjęciami lub fotorelacją.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zdjęcia oraz fotorelacje zawierające wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniach (spotkaniach, uroczystościach, konferencjach, itd.) mogą być dostępne publicznie w różnych formach w tym: na stronach internetowych, np. stronie internetowej Oddziału, Biuletynie Informacji Publicznej NFZ przez okres ich funkcjonowania oraz publikacjach i innych materiałach informacyjnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, osobie, której dane dotyczą przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;

▪ prawo do sprostowania danych;

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania;

▪ prawo wniesienia sprzeciwu (o ile w danym przypadku przysługuje);

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Uczestnictwo w w/w wydarzeniach jest dobrowolne i może wiązać się z przetwarzaniem wizerunku przez Fundusz, w tym: fotografowaniem, utrwaleniem, publikacją i rozpowszechnianiem.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.