Farmaceuta

Informacje przeznaczone dla Farmaceutów

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie weryfikowania uprawnień do bezpłatnych leków

28-05-2009

Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w  Olsztynie w związku z napływającymi informacjami od aptek oraz pacjentów przypomina, że bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopuszczonymi do obrotu na  terenie Rzeczpospolitej Polskiej przysługuje, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 210 poz.2135 z  późn. zm.) inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po  poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej. W związku z tym, że zgodnie z art. 46 ust. 4 i 5 wspomnianej ustawy, osoby uprawnione winny okazać lekarzowi/felczerowi wystawiającemu receptę oraz osobie realizującej receptę dokument potwierdzający ich uprawnienia, zwracamy uwagę, że zaświadczenia wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w  których przywoływany jest przepis art. 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o  zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z  2002r., Nr 9, poz. 87 z późn. zm.) nie stanowią takiego dokumentu. Przepis ten bowiem nie kwalifikuje osób w nim wymienionych do kategorii inwalidów wojennych lecz przyznaje im uprawnienia do rent inwalidzkich przewidzianych dla inwalidów wojennych.

W stosunku do wdów i wdowców po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnionych do renty rodzinnej dokumentem potwierdzającym ich uprawnienie jest w  szczególności zaświadczenie organu rentowego o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym, o  którym mowa w art. 6-8 ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin lub osobie represjonowanej, o której mowa w art.12 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego(Dz.U. z 2002r., Nr 42, poz.371 z  późn. zm.).

W związku z powyższym, w przypadkach budzących wątpliwości co do okazanych dokumentów, prosimy o kierowanie osób ubiegających się o  przywilej bezpłatnych leków do Oddziału Funduszu, gdzie po złożeniu stosownego wniosku, zgodnie z art. 109 ustawy o świadczeniach(…) zostanie im wydana stosowna decyzja administracyjna w sposób jednoznaczny określająca ich uprawnienia.

Wszystkie aktualności