Farmaceuta

Informacje przeznaczone dla Farmaceutów

Drukuj

Wzory recept

Wzory recept

Uwagi dotyczące pieczątek dla osób wystawiających recepty
1. Dane dotyczące osoby wystawiającej receptę (imienna pieczątka): w pieczątce imiennej muszą być umieszczone: imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy.
2. Dane dotyczące świadczeniodawcy (pieczątka nagłówkowa):
- w przypadku wystawiania recept w ramach zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, pieczątka nagłówkowa musi zawierać następujące dane: nazwę jednostki, adres, numer telefonu i identyfikator jednostki, którym jest 9 pierwszych cyfr numeru REGON + trzycyfrowa, siódma część resortowego kodu identyfikacyjnego (jeśli został nadany jednostce).
- w przypadku wystawiania recept dla siebie i rodziny (pro auctore, pro familia), dane umieszczane na recepcie, w miejscu "Świadczeniodawca", obejmują następujące informacje: imię i nazwisko, adres wystawiającego receptę oraz jego numer telefonu.
Każdy fakt zagubienia i kradzieży pieczątek lub recept należy bezzwłocznie zgłaszać pisemnie na adres:
Wydział Gospodarki Lekami
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16