logo NFZ

Zasady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Refundowane przedmioty i środki dzielą się na trzy grupy:

 1. optyka okularowa czyli szkła korekcyjne i pomoce optyczne w tym : lupy , monookulary itp.
 2. aparaty słuchowe , wkładki uszne i systemy wspomagające słyszenie
 3. pozostałe przedmioty ortopedyczne (np. kołnierze, gorsety, obuwie, wózki inwalidzkie , protezy kończyn górnych i dolnych) oraz środki pomocnicze (np. pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe, protezy piersi, peruki, sprzęt stomijny).

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego bądź środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez lekarza. Zlecenie jest ważne 90 dni od daty wystawienia przez lekarza za wyjątkiem zleceń na comiesięczne zaopatrzenie, które jest ważne 30 dni.

Każde zlecenie musi być potwierdzone w Oddziale Wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego a zrealizować je można u dowolnego świadczeniodawcy, który ma umowę z jakimkolwiek Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są uprawnionemu na własność. Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania , który określa rozporządzenie ministra właściwego ds. zdrowia.

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego tj. w pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu każdorazowe potwierdzanie zlecenia przed jego realizacją nie jest wymagane. Należy potwierdzić jedynie pierwsze zlecenie. Przy pierwszorazowym potwierdzaniu zlecenia wydawana jest „Karta zaopatrzenia comiesięcznego” , która jest ważna 12 miesięcy i przez ten okres upoważnia do odbioru zleconych środków pomocniczych na wniosek lekarza bez konieczności potwierdzania w Oddziale Funduszu.

Jednocześnie przypominamy , że prawidłowo wystawione zlecenie zawiera wszystkie informacje, tj.:

 1. numer dokumentu potwierdzającego uprawnienia
 2. rodzaj schorzenia wg klasyfikacji ICD-10
 3. nazwę zlecanego przedmiotu ortopedycznego czy środka pomocniczego oraz kod zaopatrzenia z Rozporządzenia Ministra Zdrowia ( nazwa przedmiotu/ środka musi być zgodna z kodem zaopatrzenia )
 4. informację czy jest to dysfunkcja stała czy czasowa
 5. dodatkowe informacje, istotne przy doborze przedmiotu / środka
 6. przy skróceniu okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego należy dopisać informację o zaistniałych zmianach fizycznych
 7. datę wystawienia zlecenia
 8. stronę zaopatrzenia ( prawostronny/lewostronny)
 9. w przypadku wystawienia zlecenia na więcej niż jeden przedmiot/środek konieczne jest wpisanie na zleceniu kodów odpowiadających nazwom wszystkich zlecanych przedmiotów/środków.

Do wystawiania zleceń na poszczególne przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze upoważnieni są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 276, poz. 2739 z dnia 17 grudnia 2004 roku) lekarze określonych specjalizacji.

Wszelkie zmiany w zleceniach wymagają formy pisemnej i muszą być potwierdzone pieczątką i podpisem lekarza lub felczera zlecającego. Niedopuszczalne jest nanoszenie zmian przez realizującego zlecenie.

Niedokładnie wypełnione zlecenie powoduje, że pracownik NFZ potwierdzający zlecenie musi pacjenta odesłać ponownie do lekarza celem uzupełnienia braków czy poprawienia błędów.

W związku z powyższym, celem sprawnej obsługi świadczeniobiorców prosimy o dokładne wypisywanie zleceń i wpisywanie wszystkich koniecznych informacji.

Informacje dotyczących zaopatrzenia ortopedycznego udzielane są pod numerem telefonu- 0-89 53-27-413.

Na stronie internetowej: www.nfz-olsztyn.pl->swiadczeniodawcy->zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące zaopatrzenia ortopedycznego min. aktualny wzór zlecenia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przedmiotów refundowanych, ich kodów zaopatrzenia, limitów cen , lekarzy uprawnionych i aktualny wykaz świadczeniodawców w rodzaju: zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne.