logo NFZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań lokalowych - obow. od 1.01.2014r.

Z dniem 1 stycznia 2014r. wchodzi w życie Rozporządzenie ministra

Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych

wydawanych na zlecenie. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z

nowym aktem prawnym i od 1 stycznia 2014r. wystawianie zleceń na

zaopatrzenie w wyroby medyczne zgodnie z nowymi przepisami.

Link:

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-1565

Z dniem 1 stycznia 2014r. wchodzi w życie Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z nowym aktem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014r.

Link: http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-1570