O Oddziale

Drukuj

Petycje

Informacja dotycząca trybu składania petycji

w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów
w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870).

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje zarządzenie nr 17/2018/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjmowania
i rozpatrywania petycji w Narodowym Funduszu Zdrowia. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-172018dss,6736.html

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycję można złożyć w interesie:

 • publicznym,
 • podmiotu wnoszącego petycję,
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji,
 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję (należy przedstawić dokument, z którego wynika umocowanie do działania w jej imieniu),
 • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu; podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy dołączyć zgodę do petycji),
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego decyzję.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji,  datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Przedmiotowa informacja jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Wnoszenie petycji do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • osobiście w Kancelarii Oddziału,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: .