O Oddziale

Drukuj

Posiedzenia Rady 2018

VI Posiedzenie Rady W-M OW NFZ, kadencji 2017-2020 w 2018 roku

23-11-2018

VI posiedzenie Rady W-M OW NFZ w Olsztynie (2018)

W dniu 15 listopada 2018 roku o godz. 13.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady W-M OW NFZ. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady W-M OW NFZ, obserwatorzy z ramienia Okręgowych Rad Lekarskich, Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Porządkiem obrad zostały objęte następujące zagadnienia:

 1. Analiza sprawozdania w zakresie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (na podstawie art. 42i i art. 42j ustawy
  o świadczeniach opieki zdrowotnej) - za III kwartał 2018 roku.
 2. Analiza wyników kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym umów ze świadczeniodawcami, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, refundacji cen leków oraz aptek - za III kwartał 2018 roku.
 3. Analiza jakości dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz analiza ich kosztów
  w zakresie niezbędnym do prawidłowego zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2019.
 4. Zapoznanie się z założeniami kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2019 rok.
 5. Plan pracy Rady Oddziału na 2019 rok.
 6. Kwartalne sprawozdanie z działalności Oddziału  – za III kwartał 2018 roku.
 7. Analiza sprawozdania dotyczącego list oczekujących sporządzonego w oparciu o dane
  z aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), informacje przekazywane przez świadczeniodawców komunikatem danych o listach oczekujących oraz komunikatem z realizacji świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, w tym analiz kompletności danych – za III kwartał 2018 roku.
 8. Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych – za III kwartał 2018 roku.

Sprawy różne:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu realizacji zadania planu pracy Rady Oddziału na 2018 roku - ,,Uchwalenie planu pracy Oddziału na rok 2019”.
 2. Sytuacja opieki pielęgniarskiej w województwie warmińsko-mazurskim.
Wszystkie aktualności