logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

 • A
 • A+
 • A++

O Oddziale

Drukuj

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr DN.18.2017 – rozstrzygnięcie postępowania

14-07-2017

 O G Ł O S Z E N I E

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że procedura kwalifikacyjna „na czas zastępstwa” na stanowisko starszego referenta w Wydziale Organizacyjnym (ogłoszenie nr DN.18.2017), została zakończona zatrudnieniem kandydata.

 

 

 

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie
Andrzej Zakrzewski

                                                                    

Olsztyn, dnia 14 lipca  2017 r.


„Zatrudnienie na czas zastępstwa”

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia  poszukuje

kandydata na stanowisko  starszego referenta

w Wydziale Organizacyjnym

 

Ogłoszenie DN.18.2017

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:  Olsztyn

 

Główne obowiązki:

 1. obsługa merytoryczno-techniczna sekretariatu,
 2. udzielanie informacji dotyczących działalności Oddziału,
 3. przyjmowanie i przygotowywanie korespondencji,
 4. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. przygotowywanie i obsługa narad, konferencji oraz spotkań organizowanych przez Oddział,
 6. opracowywanie i przygotowywanie materiałów dotyczących tematyki narad, konferencji oraz spotkań organizowanych przez Oddział, Centralę Funduszu i inne podmioty.

 

Wykształcenie:

konieczne:    wyższe                    

pożądane:    administracyjne lub prawnicze

 

Wymagania konieczne:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących opieki zdrowotnej, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jednolity z 2016 r., Dz.U. poz. 1793 ze zm.,
 2. biegła, praktyczna znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office i urządzeń biurowych,
 3. komunikatywność,
 4. rzetelność i terminowość,
 5. postawa etyczna,
 6. umiejętność pracy w zespole

 

Wymagania pożądane:

 1. szkolenia z zakresu organizacji pracy sekretariatu,
 2.   umiejętność radzenia w sytuacjach kryzysowych,
 3.   dyspozycyjność.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jednolity z 2016 r. Dz.U .poz. 1793, ze zm.:

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o  zawarcie takich umów; 

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

       4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6)  właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

       8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

       9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu;

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie dokumentów w zamkniętej kopercie osobiście do Kancelarii Oddziału lub przesłanie na adres:

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
10 - 561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

 

w terminie do dnia 12 czerwca 2017 roku

 

z dopiskiem: oferta pracyOgłoszenie nr DN.18.2017

Informacje telefoniczne pod nr 89 678 74 04


Inne informacje:

 

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do W-MOW NFZ w Olsztynie).
 • Kandydaci zakwalifikowani po I etapie zostaną powiadomieni o terminie II etapu procedury kwalifikacyjnej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
 • Oferty osób, które w procesie rekrutacji nie zostały wybrane na dane stanowisko, można odebrać w ciągu 1 miesiąca od  daty zamieszenia ogłoszenia o zatrudnionym kandydacie.
 • Oferty nieodebrane w powyższym terminie,  zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie
Andrzej Zakrzewski

 

 

Olsztyn, dnia 04 maja 2017 r.      

        

 

Wszystkie aktualności