logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

 • A
 • A+
 • A++

O Oddziale

Drukuj

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr ZDEF.32.2017 – Rozstrzygnięcie postępowania

15-11-2017

O G Ł O S Z E N I E

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że procedura kwalifikacyjna na stanowisko referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej (ogłoszenie nr ZDEF.32.2017), została zakończona zatrudnieniem kandydata.

                                               

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie
Andrzej Zakrzewski

 

 Olsztyn, dnia 15 listopada 2017 r.


 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia  poszukuje

kandydata na stanowisko  referenta w Wydziale

Współpracy Międzynarodowej

 Ogłoszenie ZDEF.32.2017

 

Wymiar etatu: 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy:  Olsztyn

 

Główne obowiązki:

 1. rozpatrywanie wniosków o wydanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 2. przygotowanie i wydawanie formularzy typu E oraz Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, 
 3. przygotowanie, wydawanie, rejestrowanie oraz anulowanie poświadczeń dla osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji,
 4. identyfikowanie osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji,
 5. udzielanie bieżącej informacji ubezpieczonym,
 6. realizacja zadań wynikających z art. 97 A ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

 

Wykształcenie:

konieczne:  średnie

pożądane:  ---

 

Wymagania konieczne:

 1. znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. podstawowa znajomość zasad wydawania EKUZ,
 3. podstawowa znajomość języka obcego, będącego językiem urzędowym w UE/EFTA,
 4. znajomość obsługi programów informatycznych Word, Excel,
 5. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 6. rzetelność i terminowość,
 7. pozytywne podejście do interesanta,
 8. odporność na stres.

 

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie w pracy z klientem,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. dobra organizacja pracy.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jednolity z 2015 r. Dz.U .poz. 581, ze zm.:

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm. 21);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo sanatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 1. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie dokumentów w zamkniętej kopercie osobiście do Kancelarii Oddziału lub przesłanie na adres:

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
10 - 561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

 

w terminie do dnia           26 września 2017 roku

 

z dopiskiem: oferta pracyOgłoszenie nr ZDEF.32.2017

Informacje telefoniczne pod nr 89 678 74 04


Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do W-MOW NFZ w Olsztynie).
 • Kandydaci zakwalifikowani po I etapie zostaną powiadomieni o terminie II etapu procedury kwalifikacyjnej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
 • Oferty osób, które w procesie rekrutacji nie zostały wybrane na dane stanowisko, można odebrać w ciągu 1 miesiąca od  daty zamieszenia ogłoszenia o zatrudnionym kandydacie.
 • Oferty nieodebrane w powyższym terminie,  zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
Andrzej Zakrzewski

 

Olsztyn, dnia 08 września 2017 r.    

Wszystkie aktualności