logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

 • A
 • A+
 • A++

O Oddziale

Drukuj

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr ZDM.29.2017 - Rozstrzygnięcie postępowania.

05-12-2017

O G Ł O S Z E N I E

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że procedura kwalifikacyjna na stanowisko specjalisty w Dziale Kontraktowania Świadczeń (ogłoszenie nr ZDM.29.2017), została zakończona zatrudnieniem kandydata.

 

                                                

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie
Andrzej Zakrzewski

 

 Olsztyn, dnia 27 listopada 2017 r.


Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia  poszukuje

kandydata na stanowisko  specjalisty

 w Dziale Kontraktowania Świadczeń

 

Ogłoszenie ZDM.29.2017

 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Olsztyn

 

Główne obowiązki:

 1. udział w pracach związanych z kontraktowaniem świadczeń,
 2. przygotowanie projektów odpowiedzi merytorycznych na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców,
 3. udział w kontroli świadczeniodawców,
 4. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o indywidualne rozliczanie świadczeń,
 5. weryfikacja oraz ocena zgłaszanych przez świadczeniodawców wniosków dotyczących potencjału i sprzętu.

 

Wykształcenie:

konieczne:   średnie medyczne + wyższe

pożądane:    wyższe medyczne

 

Wymagania konieczne:

 1. 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 2. Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.),
 3. znajomość obsługi programu informatycznych WORD, EXCEL,
 4. rzetelność i terminowość,
 5. umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania pożądane: 

 1. dyspozycyjność,
 2. radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -  tekst jednolity z 2016 r. ( Dz. U. poz. 1793 ze zm. ).

 

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o  zawarcie takich umów; 

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

       4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

       8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

       9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
2) wykonywać działalności gospodarczej.
 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie dokumentów w zamkniętej kopercie osobiście do Kancelarii Oddziału lub przesłanie na adres:

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
10 - 561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

 

w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku

 

z dopiskiem: oferta pracyOgłoszenie nr ZDM.29.2017

Informacje telefoniczne pod nr 89 678 74 04
Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do W-MOW NFZ w Olsztynie).
 • Kandydaci zakwalifikowani po I etapie zostaną powiadomieni o terminie II etapu procedury kwalifikacyjnej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
 • Oferty osób, które w procesie rekrutacji nie zostały wybrane na dane stanowisko, można odebrać osobiście w ciągu 30 dni od daty zamieszenia ogłoszenia o zatrudnionym kandydacie.
 • Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zamieszenia ogłoszenia o zatrudnionym kandydacie.

 

Zastępca Dyrektora
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ds Ekonomiczno-Finansowych
Daria Lisowska

 

Olsztyn, dnia 25 lipca 2017 r.       

Wszystkie aktualności