logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

 • A
 • A+
 • A++

O Oddziale

Drukuj

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr ZDS.10.20176 na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Służb Mundurowych.

13-04-2017

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ poszukuje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Służb Mundurowych

Ogłoszenie ZDS.10.2017

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:  Olsztyn

 

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą pionu mundurowego, zgodnie z ustalonym dla niego zakresem zadań, a w szczególności:

 1. planowanie i organizacja pracy pionu mundurowego,
 2. nadzór kierowniczy nad pracownikami pionu mundurowego,
 3. planowanie i realizacja planu finansowego Oddziału w zakresie świadczeń zdrowotnych, w szczególności lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego,
 4. monitorowanie i kontrola realizacji umów ze świadczeniodawcami, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych,
 5. monitorowanie i kontrola realizacji umów lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego,
 6. kontrola prawidłowości wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Oddział,
 7. współpraca z pionem ekonomiczno-finansowym i medycznym, w zakresie projektowania i realizacji planu finansowego Oddziału, kontroli i rozliczeń umów,
 8. prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, w tym w szczególności opracowywanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, koncepcji realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz sporządzenie stosownej dokumentacji dla Oddziału Funduszu,
 9. reprezentowanie Oddziału na podstawie udzielonych przez Dyrektora Oddziału pełnomocnictw,
 10. przygotowywanie raportów, sprawozdań i informacji dotyczących pracy podległych komórek organizacyjnych, w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora Oddziału lub Centralę NFZ,
 11. współpraca z komórkami/jednostkami właściwymi do spraw zdrowia w ministerstwach Obrony Narodowej, Sprawiedliwości i ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych.

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne, w zakresie prawa, ekonomii, preferowane medyczne

 

Wymagania konieczne:

 1. minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe,
 2. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w sektorze ochrony zdrowia, preferowane w instytucjach związanych z resortowymi systemami opieki zdrowotnej,
 3. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1793 ze zm.),
 4. znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 827 z późn. zm.),
 5. znajomość ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 757 z późn. zm.),
 6. znajomość ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj.: Dz. U. z 2012 roku, poz. 651 z póżn. zm.),
 7. znajomość ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1206 z późn. zm.),
 8. znajomość ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 roku, Nr 205, poz. 1203),
 9. umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 10. umiejętność pracy w zespole i pracy koncepcyjnej,
 11. umiejętność analitycznego myślenia i jasnego formułowania wniosków,
 12. samodzielność, dyspozycyjność, kreatywność i komunikatywność,
 13. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 14. oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

 

Wymagania pożądane:

 1. poświadczenie bezpieczeństwa oznaczone co najmniej klauzulą „tajne”, upoważniające do dostępu do informacji niejawnej,
 2. doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub podmiotach, których przedmiotem działalności są zagadnienia związane z ochroną zdrowia/farmacją,
 3. znajomość języka obcego.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jednolity z 2015 r. Dz.U .poz. 581, ze zm.:

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm. 21);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo sanatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 1. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołem pracowników,
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane oświadczenie o treści – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135, z późn. zm.),
 • zaświadczenie o niekaralności.

 

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie dokumentów w zamkniętej kopercie osobiście do Kancelarii Oddziału lub przesłanie na adres:

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
10 - 561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

 

w terminie do dnia    21 kwietnia 2017 roku

 

z dopiskiem: oferta pracyOgłoszenie nr ZDS.10.2017

Informacje telefoniczne pod nr 89 678 74 04


Inne informacje:

 

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do W-MOW NFZ w Olsztynie).
 • Kandydaci zakwalifikowani po I etapie zostaną powiadomieni o terminie II etapu procedury kwalifikacyjnej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
 • Oferty osób, które w procesie rekrutacji nie zostały wybrane na dane stanowisko, można odebrać w ciągu 1 miesiąca od  daty zamieszenia ogłoszenia o zatrudnionym kandydacie.
 • Oferty nieodebrane w powyższym terminie,  zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w Olsztynie

Andrzej Zakrzewski

 

Olsztyn, dnia 16 marzec 2017 r.      

Wszystkie aktualności