logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

 • A
 • A+
 • A++

O Oddziale

Drukuj

Ogłoszenia

Ogłoszenie postępowania nr ZDM.27.2017

09-08-2017

O G Ł O S Z E N I E

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że procedura kwalifikacyjna na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców (ogłoszenie nr ZDM.27.2017), została zakończona zatrudnieniem kandydata.

                                                                                                                                                  

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie
Andrzej Zakrzewski

 

 Olsztyn, dnia 14 sierpnia 2017 r.


 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia  poszukuje

kandydata na stanowisko referenta w Wydziale

Spraw Świadczeniobiorców

Ogłoszenie ZDM.27.2017

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:  Olsztyn

 

Główne obowiązki:

 1. udzielanie informacji ubezpieczonym,
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
 3. podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 4. przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie dany ze zbiorów danych osobowych.

 

Wykształcenie:

            konieczne:          średnie

            pożądane:           wyższe : prawo lub administracja lub zdrowie publiczne

 

Wymagania konieczne:

 1. znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, w tym przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jednolity z 2016 r., Dz.U. poz. 1793 ze zm.,
 2. znajomość obsługi programów informatycznych Word, Excel,
 3. komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 4. rzetelność i terminowość,
 5. komunikatywność,
 6. pozytywne podejście do interesanta,
 7. odporność na stres.

 

Wymagania pożądane:

 1. dobra organizacja pracy własnej,
 2. umiejętność pracy w zespole.

 

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 1793, ze zm.:

 

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o  zawarcie takich umów; 

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu;

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie dokumentów w zamkniętej kopercie osobiście do Kancelarii Oddziału lub przesłanie na adres:

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
10 - 561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

w terminie do dnia  21 lipca 2017 roku

 

z dopiskiem: oferta pracyOgłoszenie nr ZDM.27.2017

Informacje telefoniczne pod nr 89 678 74 04
Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do W-MOW NFZ w Olsztynie).
 • Kandydaci zakwalifikowani po I etapie zostaną powiadomieni o terminie II etapu procedury kwalifikacyjnej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
 • Oferty osób, które w procesie rekrutacji nie zostały wybrane na dane stanowisko, można odebrać w ciągu 1 miesiąca od  daty zamieszenia ogłoszenia o zatrudnionym kandydacie.
 • Oferty nieodebrane w powyższym terminie,  zostaną komisyjnie zniszczone.

                           

 

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie
Andrzej Zakrzewski

 

Olsztyn, dnia 06 lipca  2017 r.      

Wszystkie aktualności