Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Informacje dla wszystkich pacjentów

Komunikat w sprawie toczących się postępowań administracyjnych

26-03-2020

Na podstawie § 8 ust. 2, w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433) oraz art. 35 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiamy, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego tj. od dnia 14 marca 2020 roku do odwołania mogą zaistnieć, niezależne od organu, opóźnienia w prowadzeniu toczących się postępowań administracyjnych. W świetle art. 35 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego, okresów zaistniałych opóźnień nie wlicza się do terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności.

Dotyczy to następujących kategorii spraw:

  1. ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
  2. objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
  3. wydawania interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
  4. ustalania obowiązku poniesienia kosztów udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
  5. o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EOG
Wszystkie aktualności