logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

 • A
 • A+
 • A++

Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Skargi i Wnioski

Informacja w sprawie składania i rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpatrywane są w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Żołnierska 16  pokój 1 B
10-561 Olsztyn
tel. 89 539 97 93, 89 678 74 14, infolinia 194 88
fax. 89 533 91 74
adres e-mail:

Godziny pracy:

 • pon.- 8. 00 – 18. 00
 • wt-pt. – 8. 00 – 16. 00

Sposób rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszem Zdrowia reguluje Zarządzenie Nr 33/2015 z późn. zm.  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Skarga/ wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

O tym, czy pismo jest skargą, czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Nie przyjmuje się jako skargi pisma, z którego treści wynika, że sprawa została rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Przedmiot skargi

 • naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiot wniosku

 • sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

 • pisemnie
 • przekazanie osobiste, za pośrednictwem poczty, za pomocą faksu
 • ustnie do protokołu
 • za pomocą poczty elektronicznej bez podpisu elektronicznego

Skargi/ wnioski anonimowe są pozostawiane bez rozpatrzenia.

Wnoszący skargę ma prawo zastrzec swoje dane osobowe ( nazwisko, adres) zastrzeżenie jest dla Funduszu wiążące. Jeśli ujawnienie nazwiska i adresu jest niezbędne, Fundusz występuje o zgodę do wnoszącego.

Fundusz jest zobowiązany rozpatrywać skargi/ wnioski bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia.

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie


Sprawy dotyczące praw pacjenta reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta* ( Dz. U. 2016.186.j.t.).
Skargi na naruszenie praw pacjenta należy kierować do:
Biura Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

 • bezpłatna infolinia 800-190-590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 21.00
 • bpp.gov.pl