Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Brak konieczności posiadania numeru PESEL w ramach przepisów o koordynacji

13-03-2008

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w celu korzystania z tych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddział wojewódzki Funduszu wydaje dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej „poświadczeniem”.

Poświadczenie zawiera następujące dane:

  1. imiona i nazwisko;
  2. datę urodzenia;
  3. numer PESEL, a w przypadku gdy osobie, o której mowa w ust. 1, nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych osobowych;
  4. adres miejsca zamieszkania;
  5. nazwę instytucji zagranicznej, na koszt której będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej;
  6. adres miejsca zamieszkania lub pobytu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. zakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu w rozumieniu przepisów o koordynacji;
  8. okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  9. numer poświadczenia.

Oznacza to, że cudzoziemiec, jak również obywatel polski, dla którego ustawodawstwo polskie nie jest właściwe, może ubiegać się o numer PESEL, ale jeżeli takiego numeru nie posiada, w celu identyfikacji jego uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można wykorzystać dane z innego dokumentu, pozwalające na ustalenie danych osobowych

Wszystkie aktualności