Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad prowadzenia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia

10-06-2019

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 399 z późn. zm.) Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje poniższą informację.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw do wszystkich postępowań kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wszczętych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (a więc przed 1 czerwca 2019 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe.

W związku z tym, że Wydziały Kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ z dniem 1 czerwca 2019 r. staną się częścią struktury Departamentu Kontroli Centrali NFZ, część korespondencji związana z prowadzoną kontrolą, którą otrzymają Państwo z Narodowego Funduszu Zdrowia po 1 czerwca 2019 roku będzie pochodziła z nowej struktury, tj. Terenowego Wydziału Kontroli. Powyższe nie oznacza zmiany samych zasad prowadzenia kontroli wszczętych przed dniem 1 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wszystkie kontrole wszczęte po dniu 1 czerwca 2019 r. będą prowadzone według nowych uregulowań zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw, a więc na podstawie postanowień Działu IIIA (art. 61a-61zb) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Począwszy od dnia 1 czerwca 2019 roku wszelką korespondencję związaną z postępowaniami kontrolnymi należy kierować na adres:

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Departament Kontroli

Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie

ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn

Wszystkie aktualności