Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat dotyczący rozliczenia świadczeń zakwestionowanych przez Fundusz

19-11-2010

Szanowni Państwo
Świadczeniodawcy

W związku ze zgłaszanymi przez Państwa wątpliwościami w zakresie rozliczania umów o świadczenia opieki zdrowotnej skutkującymi przekazaniem Świadczeniodawcy nienależnych środków finansowych W-M OW NFZ w Olsztynie przypomina, iż zgodnie z uregulowaniami zawartymi w § 28 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, póz. 484) obowiązuje następujący tryb postępowania :

Kwota przekazanych Świadczeniodawcy środków podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Funduszu do ich zwrotu. Podstawę wezwania do zapłaty stanowi raport statystyczny zweryfikowany przez Fundusz, w którym oznaczono zakwestionowane świad:zenia - uprzednio opłacone, przy czym: świadczeniodawca jest zobowiązany do złożenia Oddziałowi korygujących dokumentów rozliczeniowych (§ 28 ust 2)

W przypadku gdy termin określony w wezwaniu do zapłaty przypada wcześniej niż termin dokonania kolejnej płatności przez Fundusz, świadczeniodawca jest zobowiązany do dokonania zlecenia przelewu w dniu dokonania płatności przez Fundusz.

W przypadku wyczerpania procedury, o której mowa w art. 64, 160 i!61 ustawy, Oddziałowi Wojewódzkiemu Funduszu przysługuje prawo do dokonania potrącenia nienależnie przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi z należności przysługującej Świadczeniodawcy. Odsetki ustawowe nie przysługują Funduszowi za okres od dnia, w którym upłynął termin określony w ustawie do rozpatrzenia zażalenia na czynności dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, do dnia jego rozpatrzenia.

Wobec powyższego w celu uniknięcia odsetek koniecznym jest przestrzeganie terminowego zwrotu nienależnie otrzymanych środków.

Olsztyn, 19 listopad 2010 r.

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

Andrzej Zakrzewski

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności