Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

System identyfikacji wizualnej Narodowego Funduszu Zdrowia - tablice dla świadczeniodawców

26-05-2008

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłaszanymi Centrali Funduszu trudnościami w stosowaniu tablicy dla świadczeniodawców według wzoru S l określonego w części E l .5 załącznika nr l do zarządzenia nr 96/2007/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2007 r. w sprawie systemu identyfikacji wizualnej Narodowego Funduszu Zdrowia, proszę o przyjęcie do wiadomości poniższej informacji.

Księga Znaku została wprowadzona w celu budowania i utrzymywania jednolitego w całym kraju wizerunku Funduszu i stanowi zbiór wytycznych dotyczących prawidłowego postępowania ze znakiem firmowym. Na etapie tworzenia Księgi Znaku nie można było przewidzieć pewnych sytuacji, które pojawiły się po kilku miesiącach od daty podpisania przez Prezesa Funduszu przedmiotowego zarządzenia. Stąd też, mając na uwadze ochronę znaku i wizerunku Funduszu należy w sposób rozsądny dopuścić stosowanie uzasadnionych odstępstw.

Sytuacją, która wymaga rozważenia zastosowania pewnego odstępstwa od ściśle określonego w księdze wzoru jest zamieszczenie na froncie budynku tablic świadczeniodawcy.

W przypadkach gdy:

  1. wielu świadczcniodawców mających podpisaną umowę z Funduszem mieści się w jednym budynku, dopuszcza się możliwość umieszczania informacji o  wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, w ramach jednej tablicy, pod  jednym, wspólnym logo NFZ (poniżej paska). Dopuszcza się przy tym stosowanie skrótów np. NZOZ Xyz w Krakowie.
  2. brak jest miejsca na zainstalowanie pełnowymiarowej tablicy, dopuszczalne jest zmniejszenie rozmiaru tablicy, pod warunkiem zachowania proporcji logo NFZ oraz czytelności tekstu, z zastrzeżeniem minimalnej szerokości tablicy np. 500 mm (ok. 17% różnicy w stosunku do wymiaru podstawowego),
  3. świadczeniodawca udziela świadczeń w obiekcie zabytkowym, dopuszczalne jest wykonanie jej ze stali w kolorze srebrnym, pod  warunkiem zachowania białego koloru tła dla logo NFZ (część tablicy ponad paskiem).

Powyższe informacje umieszczone zostaną na strome intemetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce: Pliki do pobrania - Identyfikacja - Wzór tablicy dla świadczeniodawcy i na stronie intranetowej Centrali w zakładce Księga Znaku. Na stronie intranetowej Centrala Funduszu zamieszczane są na bieżąco pytania i odpowiedzi dotyczące Księgi Znaku. Proszę więc o śledzenie tej strony.

Wszystkie aktualności