Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Szczególne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych kombatantów i osób represjonowanych.

08-07-2016

Szczególne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych kombatantów i osób represjonowanych

01.07.2016

W związku z sygnałami Kombatantów z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącymi nierespektowania przysługującego im prawa do leczenie poza kolejnością oraz do przyjmowania do lekarzy specjalistów bez skierowania,   Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie ponownie  przypomina, że zgodnie z art. 47c, art. 57 ust. 2 pkt. 10 i 10 a, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 j.t z późn. zm. ) szczególne uprawnienia do:

  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach - posiadają inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
  • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych każdego typu bez skierowania - posiadają inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci a także osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
  • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w leki oznaczone symbolem „Rp” lub „Rpz”- posiadają inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
  • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających - posiadają inwalidzi wojskowi, osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
  • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - posiadają inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Prosimy o uwzględnienie powyższych zasad przy organizowaniu dostępności do świadczeń opieki medycznej na terenie Państwa placówek.

Wszystkie aktualności