Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2007 roku ( sygn. akt P 5/05 )

26-01-2007

W dniu 9 stycznia 2007 roku, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ( sygn.akt P 5/05), na mocy którego stwierdził, iż art. 831 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.), jest niezgodny z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji RP, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego.

Z treści wskazanego wyżej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie wynika, ażeby TK skorzystał z przysługującego mu prawa określenia innego terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. A zatem, należy stwierdzić, iż orzeczenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W dniu 18 stycznia 2007 roku, na stronie internetowej Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ( wydawcy Dziennika Ustaw ) stwierdzono, iż w dniu 17 stycznia 2007 roku został wydany Dziennik Urzędowy Nr 7 zawierający, po pozycją nr 58 publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2007 roku ( sygn.akt P 5/05 ).

 

Przy uwzględnieniu powyższego należy stwierdzić, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2007 roku ( sygn.akt P 5/05 ) wszedł w  życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Ustaw RP Nr 7 z 2007 roku tj. z dniem 17 stycznia 2007 roku. Od tego też dnia Warmińsko-Mazurski OW NFZ jest zobowiązany do realizacji zajęć komorniczych zgodnie z  założeniami wyroku.

Andrzej Zakrzewski
Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ

Wszystkie aktualności