Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Zmiany podstaw formalno-prawnych działalności

02-06-2008

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 34 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących za-łącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warun-ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.05.81.484) (OWU) "W przypadku gdy Świadczeniodawca zamierza dokonać zmiany podstaw formalno-prawnych prowa-dzonej działalności, mających wpływ na sposób realizacji umowy, jest on zobowiązany do pisemnego poinformowania o tym zamiarze oddziału wojewódzkiego Funduszu, nie później niż 30 dni przed ich dokonaniem".

W przypadku nie przekazania wspomnianej powyżej informacji w terminie Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1 % kwoty zobo-wiązania określonej w umowie dla danego zakresu. W przypadku umowy o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej albo o zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, maksymalna kwota kary umownej odnosi się do kwoty wypłaconej świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie sprawozdawczym.

Informujemy jednocześnie, iż w sytuacji zmian formalno-prawnych na  tyle istotnych, że mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Świadczeniodawcy może dojść do wygaśnięcia umowy w trybie § 38 ust 1 przytoczonych OWU.

Wszystkie aktualności