Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Podstawowa opieka zdrowotna

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2016.

Zaproszenie kierowane jest do:

 • nowych świadczeniodawców, którzy nie posiadali w 2015 r. umowy w rodzaju: POZ,
 • obecnych świadczeniodawców, których umowy wygasają 31 grudnia 2015 r.

W zależności od miejsca udzielania świadczeń wnioski należy składać w:

 • Warmińsko-Mazurskim OW NFZ w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,
 • Delegaturze w Ełku, ul. Chopina 15, 19-300 Ełk,
 • Delegaturze w Elblągu, ul. Bema 18, 82-300 Elbląg.

Wymagane dokumenty:

 • Nowi świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ wraz z odpowiednim zapytaniem ofertowym dostępne będzie na stronie www.nfz-olsztyn.pl w przeglądarce postępowań PUBPST. Wnioski o zawarcie umowy należy sporządzić w aplikacji ofertowej NFZ-KO. Świadczeniodawcy nie posiadający konta w systemie SZOI winni złożyć do Oddziału wniosek o zarejestrowanie konta na Portalu NFZ.

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów opisany jest w rozdziale 9 Zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, dostępnego na stronie Centrali www.nfz.gov.pl / zarządzenia Prezesa.

 • Świadczeniodawcy, których umowy wygasają 31 grudnia 2015 r.

Stosownie do zapisów § 37 ust. 9 w/w zarządzenia Podmioty, które aktualnie realizują umowy w rodzaju POZ i w związku z tym w dyspozycji Oddziału pozostają zgodne ze stanem faktycznym informacje oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, składają wnioski wyłącznie w formie pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 16 do zarządzenia.

Do wniosku dołączyć należy:

 • wniosek w sprawie rachunku bankowego (zał. nr 18 do zarządzenia) – wygenerowany w portalu SZOI do przyszłej umowy, dla typu umowy 0113
 • wzór podpisu (zał. nr 10 do zarządzenia),
 • oświadczenia o objęciu opieką (zał. nr 3 do zarządzenia) – dotyczy wyłącznie świadczeniodawców w zakresie transportu sanitarnego.

Wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym oraz podpisany przez osoby upoważnione wniosek wraz z w/w dokumentami, należy umieścić w zaklejonej kopercie oznakowanej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 11 do zarządzenia.

Wymagane kody postępowania do wpisania na oznakowaniu koperty:

Świadczeniodawcy z terenu właściwości Oddziału 14-16-000001/POZ/0113/06

 • Świadczeniodawcy z terenu właściwości Delegatury w Elblągu 14-16-000002/POZ/0113/06
 • Świadczeniodawcy z terenu właściwości Delegatury w Ełku 14-16-000003/POZ/0113/06

takie jak dla postępowań, które zostaną zamieszczone w przeglądarce postępowań PUBPST na stronie internetowej OW.

Zawarte na podstawie złożonych wniosków umowy otrzymają nowe, stałe numery. Okres obowiązywania umów rozpocznie się od 1 stycznia 2016 r. na czas nieoznaczony.

Chcąc zmniejszyć do minimum uciążliwość związaną z procesem zawierania umów, a także w celu zapewnienia Państwu czasu na konieczną zmianę numerów umów na pieczątkach Oddział prosi o złożenie opisanych powyżej dokumentów odpowiednio w Oddziale lub rozliczających Delegaturach w Elblągu lub Ełku w terminie do 27 listopada 2015 r.

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie
Andrzej Zakrzewski