Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie stomatologiczne

Zmiana treści załącznika do umowy – WYKAZ PODWYKONAWCÓW - STM

20-01-2016

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje Świadczeniodawców, że wszystkie zmiany załączników do umowy, w stosunku do treści zawartej w podpisanych załącznikach, wymagają zgłoszenia do Oddziału najpóźniej w dniu poprzedzającym ich wprowadzenie i uzyskania zgody Dyrektora OW NFZ.

Zgłoszenie zmian w wykazie podwykonawców prosimy dokonywać w sposób opisany poniżej :

  • wypełnić w jednym egzemplarzu Wniosek do Dyrektora o zmianę załącznika nr 3 do umowy Wykaz podwykonawców (wzór do pobrania poniżej)
  • w przypadku dodania „ nowego ” podwykonawcy - dołączyć kopię umowy z podwykonawcą zawartej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 Zarządzenia Nr 12/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z póź. zm
  • zobligować podwykonawcę do utworzenia i zatwierdzenia umowy o  podwykonawstwo na Portalu SZOI.

Załączniki i wnioski składane w innej formie nie będą uwzględniane!

Na tej podstawie sporządzony zostanie stosowny aneks – wprowadzający zgłoszone zmiany.

Wszystkie aktualności