Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Leczenie szpitalne

Zmiana treści załącznika do umowy – WYKAZ PODWYKONAWCÓW

05-02-2016

ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO UMOWY

„WYKAZ PODWYKONAWCÓW”

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że wszelkie zmiany treści w/w załącznika, wymagają zgłoszenia do Oddziału najpóźniej w dniu poprzedzającym ich wprowadzenie i uzyskania zgody Dyrektora OW NFZ.

Zgłaszając zmiany treści załącznika Nr 3 do umowy „Wykaz podwykonawców” prosimy o zastosowanie poniższego schematu postępowania:

  • wypełnić w jednym egzemplarzu „Wniosek” - do Dyrektora o zmianę załącznika nr 3 do umowy „Wykaz podwykonawców” (wzór do pobrania poniżej),
  • w przypadku dodania „nowego” podwykonawcy dołączyć kopię umowy z podwykonawcą,
  • zobligować podwykonawcę do utworzenia i zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo na Portalu SZOI.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1400) z późn. zm.,
  2. § 14 ust. 1 pkt 7 Zarządzenia Nr 12/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na tej podstawie sporządzony zostanie aneks wprowadzający zgłoszone zmiany.

Załączniki i wnioski składane w innej formie nie będą uwzględniane!

Wszystkie aktualności