Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Leczenie uzdrowiskowe

Informacje dla lekarzy kierujących na leczenie uzdrowiskowe

06-03-2012

Wskazania, przeciwwskazania i brak wskazań do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r ( Dz U. 2012 nr 4 poz 14 )

 1. Przy kwalifikowaniu pacjenta do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz ocenia:
  1. stan zdrowia pacjenta;
  2. możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych;
  3. przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk, o  których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy;
  4. efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
  5. zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na  wózku inwalidzkim.
 2. Przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią:
  1. stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta;
  2. choroba zakaźna w fazie ostrej;
  3. ciąża i połóg;
  4. czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:
   1. 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,
   2. 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych - od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z  wyłączeniem leczenia hormonalnego.
 3.  
  1. Przy kwalifikowaniu pacjenta do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz, po stwierdzeniu braku przeciwwskazań, o których mowa w § 5, uwzględnia szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz odpowiednio warunki, o których mowa w ust. 4-6.
  2. Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w poszczególnych rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
  3. Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji uzdrowiskowej w poszczególnych rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
  4. Pacjent po przeszczepie narządu (biorca narządu) może zostać zakwalifikowany do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego po przedstawieniu opinii lekarza specjalisty w dziedzinie transplantologii klinicznej w  zakresie:
   1. stabilnej czynności przeszczepionego narządu,
   2. ustalenia dawek leków immunosupresyjnych,
   3. braku ostrych schorzeń, aktywnych infekcji oraz poważnego uszkodzenia innych układów i narządów - pod warunkiem że od dnia przeszczepu do dnia rozpoczęcia leczenia w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego upłynie okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
  5. Pacjent po przeszczepie szpiku kostnego może zostać zakwalifikowany do szpitala po przedstawieniu opinii lekarza specjalisty w dziedzinie hematologii, pod warunkiem że od dnia przeszczepu do dnia rozpoczęcia leczenia w szpitalu upłynie okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
  6. Pacjent poddawany dializoterapii może zostać zakwalifikowany do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego po przedstawieniu opinii lekarza specjalisty w dziedzinie nefrologii.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz U. 2012 nr 4 poz. 14), jednostki chorobowe nie wymienione w w/w rozporządzeniu stanowią brak wskazań do przedmiotowego leczenia.

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności