Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Opłata za wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ po raz trzeci w roku kalendarzowym

24-04-2018

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu przypomina Świadczeniodawcom POZ, iż stosownie do zapisów art. 9 ustawy o z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217):

1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (…).

2. Świadczeniobiorca, w ramach wyboru, o którym mowa w ust. 1, wybiera lekarza PZO, pielęgniarkę POZ lub położną POZ.

3. Świadczeniobiorca, (…) może wybrać:

1) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u tego samego świadczeniodawcy albo

2) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u różnych świadczeniodawców, albo

3) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ będących świadczeniodawcami (…).

4. Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru (…) nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł.

5. Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, o której mowa w ust. 4, w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (…).

6. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (…).

Jednocześnie Oddział przypomina, że zgodnie z § 8 umowy o udzielanie świadczeniach gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna „W przypadku, gdy świadczeniobiorca po raz trzeci i każdy kolejny w danym roku kalendarzowym dokonuje wyboru świadczeniodawcy, lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej POZ, Świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę o obowiązku wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł. (…)

Uprzejmie przypominamy Państwu numer rachunku bankowego W-M OW NFZ w Olsztynie

05 1130 1189 0025 0005 8820 0001 BGK S. A.

Wszystkie aktualności