Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zmiana załącznika – WYKAZ PODWYKONAWCÓW

24-04-2018

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje Świadczeniodawców, że wszystkie zmiany załączników do umowy, w stosunku do treści zawartej w podpisanych załącznikach, wymagają zgłoszenia do Oddziału najpóźniej w dniu poprzedzającym ich wprowadzenie i uzyskania zgody Dyrektora OW NFZ.

Uwaga:

Do zmiany warunków realizacji  umowy zastosowanie mają przepisy Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2016, Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.), aktualnie obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju świadczeń oraz zapisy zawartej umowy;

Zgłoszenie zmian w wykazie podwykonawców prosimy dokonywać w sposób opisany poniżej :

  • wypełnić w jednym egzemplarzu Wniosek do Dyrektora o zmianę załącznika nr 2 do umowy wykaz podwykonawców. (wzór do pobrania poniżej)
  • w przypadku dodania „ nowego ” podwykonawcy - dołączyć kopię umowy z podwykonawcą zawartej zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
  • zobligować podwykonawcy do utworzenia i zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo na Portalu SZOI.

Wnioski i załączniki składane w innej formie nie będą uwzględniane !

Na tej podstawie sporządzony zostanie stosowny aneks – wprowadzający zgłoszone zmiany.

Wszystkie aktualności