Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Instrukcja aneksowania nowych miejsc świadczeń oraz oferty cenowej

13-03-2008

Aby zgłosić nowe miejsce udzielania świadczeń należy stworzyć dokumentację aktualizacyjną analogicznie jak podczas kontraktowania świadczeń z tą różnicą, że w nowo tworzonej dokumentacji aktualizacyjnej przekazujemy jedynie informacje na temat dodawanego miejsca udzielania świadczeń.
W Portalu SZOI została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca aneksowanie umowy w zakresie produktów handlowych w rodzaju świadczeń „ZAOPATRZENIE W SPRZĘT ORTOPEDYCZNY, ŚRODKI POMOCNICZE I LECZNICZE ŚRODKI TECHNICZNE”. Funkcja ta pozwala na dodanie nowych produktów handlowych, jak również zmianę kwoty refundacji produktów już przypisanych do umowy.

Aby zmienić kwoty refundacji produktów przypisanych do umowy należy:

1. Zalogować się na SZOI. Wejść w menu „Umowy” > „Lista umów”.
2. Przy umowie w rodzaju ZPO nacisnąć przycisk „wnioski”.
3. Dodać nowy wniosek o aneksowanie umowy.
4. Przy nowo dodanym wniosku nacisnąć przycisk „pozycje”.
5. Dodać nową pozycję do wniosku. Przy tej operacji wybrać odpowiedni zakres świadczeń i okres od/do którego ma dotyczyć zmiana kwot refundacji.
6. Przy tak dodanej pozycji wniosku nacisnąć przycisk „cennik”. Zostanie wyświetlona lista wszystkich produktów handlowych danego świadczeniodawca zakontraktowanych w ramach wybranego zakresu świadczeń.
7. Przy produktach, którym chcemy zmienić refundację nacisnąć przycisk „zmień” i wpisać odpowiednią, nową kwotę.
8. Po zakończeniu operacji zmiany cen nacisnąć przycisk „powrót dlo listy pozycji wniosków (w celu wprowadzenia zmian dla kolejnej pozycji) bądź „powrót do listy wniosków” (aby przekazać wniosek do OW NFZ).
9. Po wykonaniu wszystkich zmian przekazać wniosek do OW przyciskiem „przekaż”.

Aby dodać nowe produkty handlowe do umowy należy:

1. Zalogować się na SZOI. Dodać nowe produkty handlowe w sekcji „Świadczeniodawca” > „Zaopatrzenie” > „Produkty handlowe” analogicznie do operacji wykonywanych wcześniej w konkursie ofert.
2. Stworzyć nowy zestaw produktów handlowych w menu „Świadczeniodawca” > „Zaopatrzenie” > „Zestawy produktów”. Należy pamiętać, aby w tym zestawie znalazły się zarówno nowe produkty, jak i te, które już znajdują się w umowie.
3. Wejść w menu „Umowy” > „Lista umów”.
4. Przy umowie w rodzaju ZPO nacisnąć przycisk „wnioski”.
5. Dodać nowy wniosek o aneksowanie umowy.
6. Dodać nową pozycję do wniosku. Przy tej operacji wybierać odpowiedni zakres świadczeń i okres od/do którego ma dotyczyć zmiana zestawu produktów.
7. Przy tak dodanej pozycji wniosku nacisnąć przycisk „zestawy”. Zostanie wyświetlona lista wszystkich zestawów produktów przypisanych do wybranej umowy.
8. Przyciskiem „zmień” przypisać odpowiedni zestaw produktów do wybranego miejsca udzielania świadczeń.
9. Po zmianie zestawu produktów należy cofnąć się do listy pozycji wniosku i przypisać odpowiednie kwoty refundacji do nowych produktów.
10. Po wprowadzeniu wszystkich porządanych zmian należy powrócić do listy wniosków i przekazać go do OW przyciskiem „przekaż”.

Operacje aneksowania umów są szczegółowo opisane w instrukcji Portalu SZOI dostępnej w formie elektronicznej pod adresem:

http://www.nfz-olsztyn.pl/pobierz/post2008/docs/PortalSZOI_inst_uzyt_swiadczeniodawca_v200804296.pdf

Wszystkie aktualności