Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Przydatne druki

Wzór wniosku o akceptację realizacji transportu sanitarnego w poz (transport daleki)

Wniosek o aneks do umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych.

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Druk skierowania do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową

Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

Zaświadczenie lekarskie – dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą „za życiem”