Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Skargi i Wnioski

Informacja w sprawie składania i rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpatrywane są w Wydziale Obsługi Klientów

ul. Głowackiego 14

10-448 Olsztyn

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

Godziny pracy:

 • poniedziałek -  8.00 - 18.00
 • wtorek - piątek - 8.00 - 16.00

Skarga/ wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

O tym, czy pismo jest skargą, czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Nie przyjmuje się jako skargi pisma, z którego treści wynika, że sprawa została rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Przedmiot skargi

 • naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiot wniosku

 • sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

 • pisemnie
 • przekazanie osobiste, za pośrednictwem poczty, za pomocą faksu
 • ustnie do protokołu na Salach Obsługi Klientów
 • za pomocą poczty elektronicznej bez podpisu elektronicznego

Skargi/ wnioski anonimowe są pozostawiane bez rozpatrzenia.

Wnoszący skargę ma prawo zastrzec swoje dane osobowe ( nazwisko, adres) zastrzeżenie jest dla Funduszu wiążące. Jeśli ujawnienie nazwiska i adresu jest niezbędne, Fundusz występuje o zgodę do wnoszącego.

Fundusz jest zobowiązany rozpatrywać skargi/ wnioski bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia.

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie


Sprawy dotyczące praw pacjenta reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 ).
           

Skargi na naruszenie praw pacjenta należy kierować do:
Biura Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

 • bezpłatna infolinia 800-190-590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
 • bpp.gov.pl

Przyjmowanie skarg i wniosków przez Dyrektora oddziału

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor oddziału przyjmuje klientów w poniedziałki w godzinach 14.00-18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Informacja w sprawie składania i rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski można wnosić pocztą elektroniczną na adres: